พาณิชยกิจที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์
ณ สำนักงานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลนคร

ข้อที่ 1 กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจเป็นบุคคลธรรมดา หรือห้างหุ้นส่วนสามัญ

 1. การทำโรงสีข้าว และการทำโรงเลื่อยที่ใช้เครื่องจักร
 2. การขายสินค้าไม่ว่าอย่างใดๆ อย่างเดียว หรือหลายอย่างก็ตามคิดรวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดขายได้เป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไปหรือมีสินค้าดังกล่าวไว้เพื่อขายมีค่ารวมทั้งสิ้นเป็นเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป
 3. การเป็นนายหน้าหรือตัวแทนค้าต่างซึ่งทำการเกี่ยวกับสินค้าไม่ว่าอย่างใดๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่างก็ตามและสินค้านั้นมีค่ารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไป
 4. การประกอบหัตถกรรมหรือการอุตสาหกรรมไม่ว่าอย่างใด ๆอย่างเดียวหรือหลายอย่างก็ตามและขายสินค้าที่ผลิตได้มีค่ารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไป หรือในวันหนึ่งวันใดมีสินค้าที่ผลิตได้มีค่ารวมทั้งสิ้นตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป
 5. การขนส่งทางทะเล การขนส่งโดยเรือกลไฟ หรือเรือยนต์ประจำทาง การขนส่งโดยรถไฟ การขนส่งโดยรถราง การขนส่งโดยรถยนต์ประจำทาง การขายทอดตลาด การรับซื้อขายที่ดิน การให้กู้ยืมเงิน การรับแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายเงินตราต่างประเทศ การซื้อหรือขายตั๋วเงิน การธนาคาร การโพยก๊วน การทำโรงรับจำนำ การทำโรงแรม

 

ข้อที่ 2 กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจเป็นบุคคลธรรมดา หรือห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด

 1. การขาย หรือให้เช่า แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ดีวีดี หรือแผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง
 2. การขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี
 3. การซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็คทรอนิคส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 4. การบริการอินเทอร์เน็ต
 5. การให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
 6. การบริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีใช้สื่ออิเล็กทรอนิคส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 7. การผลิต รับจ้างผลิต แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ดีวีดีหรือแผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง
 8. การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเทอร์เน็ต
 9. การให้บริการฟังเพลง และร้องเพลงโดยคาราโอเกะ
 10. การให้บริการเครื่องเล่นเกม
 11. การให้บริการตู้เพลง
 12. โรงงานแปรสภาพ แกะสลัก และการทำหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีก การค้าส่ง งาช้าง และผลิตภัณฑ์จากงาช้าง

           

พาณิชยกิจบางอย่างที่ได้รับการยกเว้น

ไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์

 • การรับเหมาก่อสร้าง การรับจ้างแรงงานทั่วไป
 • การรับซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด
 • การรับจ้างบรรทุกของโดยรถยนต์
 • การรับจ้างซ่อมรถยนต์ ล้าง อัด ฉีด เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องต่างๆ
 • การรับจ้างอื่นๆ ซึ่งเป็นการให้บริการและยังไม่ได้กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกาให้เป็นพาณิชยกิจ
 • รวมทั้ง ร.ม.ต.กระทรวงพาณิชย์ยังไม่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้เป็นพาณิชยกิจ

 

เอกสารประกอบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์

(ตั้งใหม่ และเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่)

1.กรณีสถานที่ประกอบพาณิชยกิจเป็นกรรมสิทธิ์

ของผู้ประกอบการ

1.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ประกอบการ

1.2 สำเนาทะเบียนบ้านผู้ประกอบการ

1.3 การมอบอำนาจ ให้แนบเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

 

ก.หนังสือมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท

ข.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียน

บ้านของผู้รับมอบ

2.กรณีสถานที่ประกอบพาณิชยกิจเป็นสถานที่ของบุคคลอื่น

2.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ประกอบการ

2.2 สำเนาทะเบียนบ้านผู้ประกอบการ

2.3 สำเนาเอกสารสัญญาเช่า (กรณีเช่า)

2.4 หรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ประกอบการค้า พร้อม

แนบเอกสาร สำเนาทะเบียนของสถานที่ที่ตั้งร้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของกรรมสิทธิ์

2.5 การมอบอำนาจเช่นเดียวกับข้อ 1.3

 1. การจดทะเบียนคณะบุคคลและห้างหุ้นส่วนสามัญจะเพิ่มเติมเอกสารดังนี้

3.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของหุ้นส่วนทุกคน

3.2 สำเนาทะเบียนบ้านของหุ้นส่วนทุกคน

3.3หนังสือแต่งตั้งผู้จัดการพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท

 1. การจดทะเบียนสินค้าลิขสิทธิ์

ให้แนบเอกสารการอนุญาตให้ขายสินค้าลิขสิทธิ์นั้น ๆเพิ่มเติม

 1. การจดทะเบียนทุกประเภทให้แนบภาพถ่ายหน้าร้านเพื่อแสดงให้เห็นป้ายชื่อร้าน

ข้อสังเกต

ในกรณีการเปลี่ยนตัวผู้ประกอบพาณิชยกิจ ไม่ว่าจะเป็นการโอนกิจการให้แก่กัน หรือการให้มรดก ไม่สามารถดำเนินการโดยการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการได้ เนื่องจากเป็นกิจการเฉพาะตัวบุคคลซึ่งบุคคลผู้รับโอนก็ไม่อาจนับช่วงเวลาที่ผู้โอนได้ดำเนินการมาก่อนได้ ในกรณีเช่นนี้จึงต้องดำเนินการ ดังนี้

 1. ผู้โอนหรือทายาท ยื่นคำขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ
 2. ผู้รับโอน ยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)

   ทั้งสองกรณีให้ดำเนินการในวันเดียวกัน

อัตราค่าธรรมเนียม

 • จดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) 50 บาท
 • จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ 20 บาท
 • จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ 20 บาท
 • ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ 30 บาท
 • คัดสำเนาและรับรองสำเนาเอกสาร ฉบับละ 30 บาท

หนังสือ/สัญญา ที่ต้องปิดอากรแสตมป์

 • หนังสือมอบอำนาจ                 ปิดอากร 10 บาท
 • หนังสือจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญ ปิดอากร 100 บาท
 • สัญญาหุ้นส่วนแก้ไขเพิ่มเติม ปิดอากร 50 บาท
 • สัญญาเลิกห้างหุ้นส่วน                 ปิดอากร 50 บาท
 • หนังสือสัญญาจัดตั้งคณะบุคคล  ปิดอากร  -บาท

 

ผู้ประกอบพาณิชกิจที่ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ    ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499

บทลงโทษ

มาตรา 19ผู้ประกอบพาณิชยกิจผู้ใด
     1.ไม่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้
     2. แสดงรายการเท็จ หรือ
     3.ไม่มาให้นายทะเบียนพาณิชย์สอบสวน ไม่ยอมให้ถ้อยคำหรือไม่ยอมให้นายทะเบียนพาณิชย์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบตามมาตรา 17
     มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000.-บาท และในกรณีตามข้อ 1.อันเป็นความผิดต่อเนื่องกัน ให้ปรับอีกวันละไม่เกิน 100.-บาทจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

 

มาตรา20 ผู้ประกอบพาณิชยกิจผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติตาม          

 1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจละเลยไม่แสดงใบทะเบียนพาณิชย์ไว้ ณ สำนักงานในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย (ตามมาตรา 14)
 2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจละเลยไม่ติดป้ายขื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชกิจไว้หน้าสำนักงานแห่งใหญ่ และสำนักงานสาขา ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันจดทะเบียน (ตามมาตรา 15)

มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200.-บาทและในกรณีอันเป็นความผิดต่อเนื่องกันให้ปรับอีกวันละไม่เกิน 20.-บาท จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา21ผู้ประกอบพาณิชยกิจผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 16 วรรคสาม ห้ามมิให้ผู้สั่งถอนใบทะเบียนพาณิชย์ประกอบพาณิชยกิจต่อไป เว้นแต่รัฐมนตรีจะสั่งให้รับจดทะเบียนพาณิชย์ใหม่มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000.-บาท หรือจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือทั้งปรับทั้งจำ